Diensten

Vaessen Gerechtsdeurwaarders levert verschillende diensten aan een scala van opdrachtgevers. Uiteraard kunnen verschillende diensten worden gecombineerd om voor u het gewenste resultaat te bereiken.

Onderstaand vindt u een korte omschrijving van de diensten, voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Incasso

Het incasseren van vorderingen is onder te verdelen in onderstaande fases.

Lees meer

I. De minnelijke incasso
Na ontvangst van uw incasso-opdracht leggen wij een dossier aan. Vervolgens sommeren wij de debiteur tot betaling. Indien hij niet of slechts gedeeltelijk betaalt ondernemen we verdere actie. Wij versturen een tweede sommatiebrief en zoeken telefonisch of via email contact met de debiteur. Indien hij op enig moment tot algehele betaling overgaat heeft u geen kosten. De debiteur heeft immers de incassokosten voldaan. Indien betaling uitblijft en u besluit tot dagvaarding over te gaan zal altijd verificatie van de adres – en persoonsgegevens plaatsvinden. Indien gewenst wordt door ons tevens een onderzoek ingesteld naar de verhaalsmogelijkheden om vooraf een inschatting te maken of het opstarten van de gerechtelijke procedure niet bij voorbaat zinloos is.

II. De gerechtelijke procedure
Wij stellen voor u de dagvaarding op. Vervolgens wordt de debiteur gedagvaard om op enig moment bij de rechter te verschijnen. Indien hij verweer voert zal de rechter een bijeenkomst tussen partijen en de rechter gelasten (comparitie van partijen). Wij treden bij deze bijeenkomst namens u als gemachtigde op. De gerechtelijke fase eindigt met een vonnis waarin de rechter de vordering toe- of afwijst. De in het ongelijk gestelde partij wordt veroordeeld tot betaling van de proceskosten.

III. De executie
De gerechtsdeurwaarder overhandigt het vonnis aan de debiteur en doet hierbij bevel tot betaling. Indien betaling uitblijft kunnen tegen de debiteur diverse dwangmaatregelen genomen worden. Wij kunnen bijvoorbeeld beslagleggen op het loon, de uitkering of bankrekening, onroerende zaken of inboedel van de debiteur. De te ondernemen actie is erg afhankelijk van de situatie. Wij zullen hierover altijd overleg met u plegen.

Debiteurenbeheer

Trouwe klanten benader je anders dan eenmalige of nieuwe opdrachtgevers. Het komt regelmatig voor dat hiermee in het debiteurenbeleid te weinig rekening gehouden wordt, met alle gevolgen van dien. Een boze brief van een incassobureau kan een jarenlange klant in één klap van u vervreemden.

Lees meer

Goede afspraken over de te nemen stappen en op maat gesneden communicatie richting de debiteur voorkomen dit. Wij verzorgen deskundig uw debiteurenbeheer en onderscheiden daarbij de volgende acties:

 • verzorgen van de facturatie op uw eigen briefpapier
 • opvang reacties en verwerking van betalingen
 • versturen van een sommatie
 • versturen van een gentle reminder
 • telefoonincasso

Indien betaling uitblijft wordt gestart met de daadwerkelijke incasso. Onze werkwijze is opgenomen onder: incasso en omvat de minnelijke, gerechtelijke en executiefase (de complete dienstverlening in één hand onder één dak).

Het is goed om te realiseren dat gewenst betaalgedrag kan worden aangeleerd. Uit onderzoek blijkt dat de snelheid waarmee klanten hun facturen voldoen veel te maken heeft met uw eigen snelheid en accuratesse wat betreft het facturering- en herinneringstraject. Signalen afgeven dat u een actief debiteurenbeheer voert, al dan niet door onze naam of ons logo op uw herinneringen te gebruiken, maakt vaak al verschil.

Debiteurenbeheer is maatwerk. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor het maken van een afspraak inzake uw debiteurenbeheer.

Pre-incasso

Een profitletter is een laatste aanmaning die wij voor u versturen op ons briefpapier, deze zachte mogelijkheid om druk uit te oefenen kan de niet-betalende debiteur overhalen de openstaande nota te betalen op uw bankrekening. Wordt de nota niet betaald na de profitletter, dan nemen wij uw zaak graag ter incasso.

Advies algemene voorwaarden

Ondernemen brengt in de huidige tijd van crisis en recessie steeds meer risico’s met zich mee. Goede algemene voorwaarden dekken een groot deel van deze risico’s af. Algemene voorwaarden zijn derhalve van essentieel belang voor uw onderneming en voor u als z.z.p.-er.

Lees meer

In uw algemene voorwaarden legt u duidelijk vast welke rechten en plichten er bestaan tussen u en degene met wie u zaken doet. Belangrijk hierbij is dat uw algemene voorwaarden niet onredelijk zijn. En dat u uw algemene voorwaarden vóór of tijdens het sluiten van een overeenkomst overlegt.

Wij adviseren u graag bij het opstellen van uw algemene voorwaarden.

Ambtelijke taken

Als openbaar ambtenaar voert de gerechtsdeurwaarder taken uit die bij wet aan hem toegewezen zijn. Zulke wettelijke taken zijn bijvoorbeeld: het dagvaarden van personen of bedrijven voor de rechter, het opmaken van akten, het betekenen van juridische stukken en…

Lees meer

het ten uitvoer leggen van vonnissen en andere zogenaamde executoriale titels.

Wanneer iemand tegen wie een executoriale titel, zoals een vonnis, is gewezen niet voldoet aan het bevel, kan de gerechtsdeurwaarder executoriale maatregelen nemen om uitvoering van de veroordeling af te dwingen. Bij een veroordeling tot betaling kan een gerechtsdeurwaarder dit doen door beslaglegging.

Wanneer een huurovereenkomst is ontbonden kan dit een ontruiming tot gevolg hebben. Een dergelijke ontruiming kan alleen door een gerechtsdeurwaarder geschieden. Wanneer in een vonnis een doen of een nalaten is bepaald op straffe van een dwangsom, kan de gerechtsdeurwaarder deze dwangsommen innen.

Gerechtelijk traject

Juridisch advies nodig? Wij komen op voor uw belangen en bieden praktisch en deskundig juridisch advies, tegen een gunstig tarief.

Lees meer
 • Wat zijn de rechten en plichten van betrokken partijen?
 • Hoe kunt u uw recht halen?
 • Wat is de kans van slagen van een procedure?

Voorts kunnen wij u bijvoorbeeld van dienst zijn bij:

 • Het opstellen van leveringsvoorwaarden en contracten.
 • Het opmaken van een proces verbaal van constatering.
 • Het bemiddelen bij geld- en schuldkwesties.

Huurrecht

Het huurrecht kent voor ons geen geheimen: juist op dit rechtsgebied treft u in ons een sterke partner, ook als het aankomt op procederen. Onze kennis van wettelijke bepalingen en van de jurisprudentie op het gebied van het huurrecht zijn de basis voor een succesvol resultaat.

Lees meer

Wij regelen alle zaken rondom de ontbinding van huurovereenkomsten en ontruiming van panden.

Proces-verbaal van constatering

Een proces-verbaal van constatering is een akte, een schriftelijk stuk dat dient tot het aanleveren van bewijs. Het heeft geen bijzonder dwingende bewijskracht. Dit betekent dat het aan de rechter is welke waarde hij hieraan toekent.

Lees meer

Desalniettemin zijn rechters van mening dat het relaas van een gerechtsdeurwaarder meer overtuigt dan van een willekeurige getuige. Het is daarom zeker nuttig om de gerechtsdeurwaarder in te schakelen bij bijvoorbeeld:

 • het beschrijven van schade aan een woning
 • een waarneming van leegstand van een woning